TEKNISKT LEXIKON R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

race lagerbana, lopp, rusa motorn
rack kuggstång
radiator kylare
radiator fan kylfläkt
radiator hose kylarslang
rail skena
raise lyfta, höja
rap slag, knacka loss
ratchet spärrhake, kuggning, tandning
ratchet spanner spärrskaft
rate mått, grad (av)
ray of light ljusstråle
reach räcka, nå
readjust justera om
ream brotscha, utvidga
rear bakre
reassemble montera ihop
reboring borra om
recharge ladda upp
recoil rekyl
recondition renovera
rectifier likriktare
reduction ratio utväxlingsförhållande
reductor kugghjulssats
reed valve membramventil, reedventil
refine (att) rena
refit återmontera
regular regelbunden, fasta, stadig
reinstall montera tillbaks
relay relä
release lossa
release bearing urkopplingslager
reliable pålitlig
relief pyskran
relief valve säkerhetsventil
relieve avlasta
removeable demonterbar
remove demontera
remove by file fila bort
renew byta ut
renewal cartridge utbytesenhet
renovation renovera
repack packa om
reseat valves slipa in ventiler
reset återställa
resilient fjädrande
resistance motstånd
rest position viloläge
restriction reducering, strypning
retard försena
retard the ignition sänka tändningen
retime återinställa
return line returledning
return spring returfjäder
reverse motsats, vända om
reverse order omvänd ordning
revolution varv
revolution counter varvräknare
rib fläns, kant
rich mixture fet bränsleblandning
rim fälg
ring flutter kolvringsfladdr
ring set kolvringssats
rinse skölja, rensa
rivet nit
road clearance markfrigång
road holding väghållning
rocker arm vipparm
rocker box ventilkåpa
rocker inspection cover ventiljusteringslock
rocker shaft vipparmsaxel
rod stag, stång
roller bearing rullager
roller cage rullhållare
root of a tooth längst ner i kugg på kugghjul
rotary roterande
rotor ankare
round off runda av
rpm varv per minut
rumble mullra
run in oil löpa i olja
run out skev, skeva, kast, kasta
running hot bli för varm, inte tillräcklig kylning
running in inkörning
rutted sönderkörd

MC-Poolen