TEKNISKT LEXIKON L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

lace mellanlägg
lack brist, sakna
laden lastad
laminated spring bladfjäder
lamp lampa
lamp body strålkastarhus
lamp fittings belysningsarmatur
lamp socket lampsockel
lap polera, skarv, fog
lapse förlopp
large stor
large end vevstakens storände
large end bearing vevstakslager
lash spel, glapp
last slutlig, räcka till
latch spärr, regel
late fördröjd
late ignition sen tändning
lateral i sidled
lathe skarv
layshaft överföringsaxel, bottenstock
layshaft gear överföringsdrev
lead bly, ledning, leda
lead acid battery blybatteri
leader ledare
leaf blad
leakage läckage
lean luta, klen, mager
lean gas mixture mager luft-bränsle blandning
least minst
leave lämna
ledge metallist
left vänster
left-hand thread vänstergänga
leg ben
length längd
length of stroke slaglängd
lens lins, lampglas
less mindre, utan
let låta
level nivå
level gauge nåvimätare
level plug nivåplugg
lever handtag, grepp
licence licens, tillstånd
lid lock
life livslängd
lift höja, lyfta
light alloy lättlegering
light circuit belysningsströmkrets
light oil tunn olja
light switch strömbrytare
lightness lätthet
like lika
limit gräns, tolerans
line up ställa in, rikta in
liner foder
link ögla, länk
linkage länksystem
linseed oil linolja
lip flik, läpp
liquid vätska
little end vevstakens lillände
little end bearing kolvbultsbussning
live axle roterande axel
live force levande kraft
live lead strömförande ledning
load belastning, last
lobe kam
locating clip låsklammer
lock låsa, spärra
lock nut låsmutter
lock washer låsbricka
locking strap spärrband
lodged in insatt i
longitudinal längsgående
loose lös, glapp
loosen lossa
loss of power kraftförlust
loud hög ljudnivå
low batteri svagt batteri
low beam halvljus
low drive låg växel
low speed låg hastighet
low speed jet tomgångsmunstycke
low tension lågspänning
lower nedre, lägre
lubricant smörjmedel
lubrication can oljekanna
lubrication gun fettspruta
lug flik, fäste

MC-Poolen