TEKNISKT LEXIKON I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

ic insugningsventilen stänger
idle adjusting screw tomgångsjusteringsskruv
idler jet tomgångsmunstycke
idler mixture tomgångsblandning
idling tomgångskörning
ignition tändning
ignition cable tändkabel
ignition coil tändspole
ignition control tändförställning
ignition plug tändstift
impact slag, stöt
screwdriver skruvmejsel
impede hindra
impeller skovelhjul
improper felaktig, olämplig
impulse impuls, stöt
inaccurate felinställd
inbuilt inbyggd
inch tum
inclination lutning, böjning
inclinig snedställning
incorrect felaktig
increase öka, höja
indicator mätare
indicators blinkers
induction insugning
induction manifold insugningsrör
induction valve insugsventil
inert trög, slö
inflammable lättantändlig, eldfarlig
inflation lufttryck
inhibit förhindra
initial inledande
initial position utgångsläge
inject spruta in
injection insprutning
injure skada
inlet inlopp, öppning
inlet manifold insugsrör
inlet valve insugsventil
inner tube innerslang
inoperative ur funktion
inspect undersöka
install montera
insulate isolera
insulated wire isolerad ledning
intake period insugstakt
integral odelad, hel
interchange växla, skifta
interconnected sammankopplad
interference fit presspassning
interlock spärr
internal inre
internal resistance inre motstånd
internal thread gauge gängtolk
internal tooth inre kugg
interpose lägga emellan
interrupt avbryta
interrupter point brytarkontakt
interuption avbrott
involve omfatta
inward inåt
io insugsventilen öppnar
iron järn
irregular oregelbunden

MC-Poolen