TEKNISKT LEXIKON E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

early spark förtändning
earth jord
earth connection jordanslutning, jordledning
earth terminal jordanslutning
ease lossa, lätta på
eaton pump oljepump
eccentric exentrisk
edge raising kragning
edge to edge kant i kant
effective output uttagen effekt
efficiency verkningsgrad, effektivitet
elapse förflyta
elapsed time tidsåtgång
elastic coupling fjädrande koppling
elbow vinkel, böj
electric current elektrisk ström
electrode gap elektrodavstånd
eliminate utesluta
elliptic oval
emergency tank reservtank
emery smärgel
emulsion tube blandningsrör
enamel lack, lacka
enclosure inkapsling
end gavel
end cap ventilhatt
end float axialspel
end plug ändplugg
end shield lagersköld
end thrust axialtryck
endurance hållbarhet
engage koppla in
engine block motorblock
engine bracket motorfäste
engine sprocket motordrev
engine timing ställa in tändningen
engine torque vridmoment
enlarge utvidga
equal samma, lika stor
equalizer utjämnare
evaporate avdunsta
examine undersöka
excess överskott
exchange byta ut
excitation diode magnetiseringsdiod
exhaust utblås
exhaust gas avgaser
exhaust pipe avgasrör
exhaust system avgassystem
exhaust valve lifter ventillyftare avgas
expand utvidga
expansion utidgning
expel driva ut
exterior utvändig
extractor utdragare
eye ögla

MC-Poolen