TEKNISKT LEXIKON D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ÖVERSIKT

damage skada
damp fukt, kondens
damper spjäll, dämpare
damper spring dämparfjäder
dashed line streckad linje
dc likström
dead centre dödpunkt
dead end hole bottenhål
decarbonization ta bort kolavlagringar
declutch frikoppla
decrease minska
defect defekt, bristfällig, felaktig
deflector avvisare
degree grad, steg
delivery valve matarventil
dense tät, kompakt
density täthet
dent buckla
deposit avlagring
depress trycka ned
depth gauge djupmått
detach demontera, ta bort
detachable löstagbar
detent spärr
detention ring låsring
deteriorate förslita
determine fastställa
develop utveckla
deviate avvika
dial test indicator indikatorklocka
diaphragm membram
die casting pressgjutning
dilute spä ut
dim matt
dipped beam halvljus
dipstick oljesticka
dipswitch ljusomkopplare
direct current likström
direction riktning
direktion flasher blinkers
direction indicator blinkers
direction for use bruksanvisning
dirt smuts
disc skiva
disc brake skivbroms
discharge ladda ur
disconnect koppla ifrån, slå av
dismantle montera isär
displacement slagvolym
dissipate avdunsta, förlora effekt
dissolve upplösa
distance mellanrum, avstånd
distance plate distansbricka
distribution box kopplingsdosa
distributor advance tändförställning
dog anslag, klack, knaster
dohc dubbla överliggande kamaxlar
dome lock
dome head piston kupig kolvtopp
domed nut kupolmutter
dowel styrhylsa
downdraught carburettor fallförgasare
downshift växla ned
drain tömma
drain cock avtappningskran
drain plug avtappningsplugg
draw spänna
drawer avdragare
drawing skiss, ritning, schema
drawn glödgad, åtskruvad, torrlagd
drift upprymningsdorn
drill borr, borra
drive end axelände
drive fit drivpassning
drive in driva fast
driver drev
driveshaft drivaxel
driving belt drivrem
driving pinion drev
driving worm snäckskruv
drum trumma
dry torr, torka
dry clutch torrkoppling
dry disc torrlamell
dry grinding torrslipning
dry plate torrlamell
dry sump torrsump
dual dubbel
ductile böjbar, töjbar
dull matt, trubbig
durability hållbarhet, livslängd
dust damm, smuts
dust cap dammskydd
dust proof dammtät
dwell dröja
dwell time kamvinkeltid
dynamo generator

MC-Poolen